WORKSHOPS

Tijdens drie workshopronden kunt u kiezen op welk onderwerp u verder in wilt zoomen.
Er zijn algemene workshops voor zowel OR- als CR-leden en specifieke workshops per raad.

Ronde 1: 11:30 - 12:30 uur
Ronde 2: 13:30 - 14:30 uur
Ronde 3: 15:00 - 16:00 uur

Algemene workshops

De algemene workshops gaan onder andere over de volgende onderwerpen

De economie trekt aan. De rente gaat stijgen. De inflatie neemt toe. De lonen gaan mogelijk stijgen. De arbeidsmarkt verkrapt. Waar moet u zich nu weer op richten?

Nog meer als ooit tevoren komt het nu aan op de continuïteit van de organisatie. En die continuïteit is de verantwoordelijkheid van de bestuurder én de OR/CR. Als vanzelf heeft de bestuurder voldoende oog voor enkele factoren: Management, Money en Middelen. Daar hoort een vierde factor bij: Medewerkers. Deze 4 M’s vormen de basis van een strategisch gezonde onderneming. Het 4M model © wordt besproken in de workshop.

Wilt u tijdig en op het juiste niveau invloed uitoefenen? Dan is het handig om te weten wie uw stakeholders zijn? Waarop ze beïnvloedbaar zijn en op welk moment dat vooral is. Een MZ-analyse van de interne partijen geeft u inzicht waar u welke aanbevelingen en vragen het beste kan aanleveren.

En als u dan toch van plan bent een aantal vragen te stellen in de Overlegvergadering…… Hoe moeten die dan geformuleerd worden. Loop eens mee en sta in het STO-model © om goede vragen te leren stellen. Een interactieve en dynamische methode helpt de OR/CR scherper te zijn in het Overleg met de bestuurder.

door JOhan Berends, WORonline

Elke deelnemende OR ontvangt een kortingsvoucher van 20% voor een jaarabonnement op www.WORonline.nl

Als ondernemingsraad (OR) hoeft u niet af te wachten met welke plannen de bestuurder komt. U kunt ook zelf een thema dat u belangrijk vindt, onder de aandacht van de bestuurder brengen. U heeft immers initiatiefrecht. Hoe komt een voorstel tot stand, wie betrekt de OR daarbij en hoe komt hij aan de benodigde informatie? En wat zijn de randvoorwaarden voor een effectief initiatiefvoorstel?

De OR mag initiatiefrijk zijn en proactief handelen, door zelf met voorstellen en alternatieven te komen. Van het initiatiefrecht wordt door OR’en nog weinig gebruik gemaakt. Door dit recht vaker te benutten vergroot de OR zijn strategische invloed en daarmee zijn meerwaarde.

De OR heeft op grond van artikel 23 Wet op de ondernemingsraden (WOR) het recht om, ook buiten de overlegvergadering, initiatiefvoorstellen te doen. Dat kan gaan over onderwerpen waar de bestuurder al mee bezig is. Het mag ook gaan over thema’s die de OR en/of zijn achterban belangrijk vindt, maar nog niet op de agenda staan. De OR kan zijn initiatiefrecht benutten in het kader van zijn stimulerende taken op grond van artikel 28 van de WOR. Dan betreft het onderwerpen als de naleving van arbeidstijden, werkoverleg en non-discriminatie. Daarnaast mag de OR over andere zaken een voorstel initiëren. Denk bijvoorbeeld aan de flexstrategie, technologische ontwikkelingen en duurzame inzetbaarheid.

Hoe kan de OR actief invulling geven aan het initiatiefrecht? Tijdens de workshop komt dit in theorie en praktijk aan de orde. De workshop besteedt in dit kader ook aandacht aan het algemene gang van zaken-overleg, het informatierecht, de driehoek bestuurder/OR/RvT en de relatie met de cliëntenraad en achterban. Ook passeren een aantal SER-producten de revue, zoals de Koerskaart en digitale tools op het gebied van MZ en flex, technologie en achterbancontact.

Doe uw voordeel met goede voorbeelden en suggesties van organisaties in de zorg en andere sectoren. Heeft u eigen voorbeelden van (voorgenomen) initiatiefvoorstellen of tips? Breng deze dan in!

door Mirjam Bach, SER

Kan de OR een motor zijn in de verandering van een bedrijfscultuur? Of een manier van omgaan met elkaar tijdens veranderingen die als “normaal” wordt ervaren? Of rest alleen frustratie en moedeloosheid als er voor de zoveelste keer niet met de medezeggenschap rekening gehouden lijkt te worden? In deze workshop gaan we in op de vraag hoe de medezeggenschap een motor in de verandering van bedrijfsculturen kan zijn.

door Her Grimbergen. Trainer, coach en adviseur medezeggenschap bij Zakenpartner Merlijn Groep

Een (zorg)organisatie heeft te maken met veel verschillende soorten stakeholders, ook op het niveau waarop de besluiten binnen de organisatie worden genomen. Denk daarbij aan de medezeggenschapsorganen zoals de cliëntenraad en de ondernemingsraad die niet enkel op de hoogte moeten worden gehouden van het reilen en zeilen van de instelling, maar ook vooraf invloed moeten kunnen uitoefenen op bepaalde besluiten die genomen worden door het bestuur. Bijvoorbeeld door het geven van advies of toestemming. Dit om ervoor te zorgen dat de stem van de cliënten en de stem van de werknemers voldoende is meegewogen in het te nemen besluit. Maar, van deze verplichting is niet iedere bestuurder zich bewust. Dat is schokkend, want een besluit genomen in strijd met de wettelijke verplichting tot het horen van de cliëntenraad of ondernemingsraad, staat op losse schroeven.

Hoewel de Zorgbrede Governancecode als document met gedragsregels nog niet wettelijk is verankerd, zijn wel steeds meer organisaties gebonden aan de Code, al dan niet op basis van de overeenkomst die met de zorgverzekeraar is gesloten.

Tijdens de workshop “Medezeggenschap en Governance in de zorg” gaan twee advocaten/juristen van Eldermans|Geerts, mevrouw mr. L. (Lisanne) Brouwer en mevrouw mr. C. (Céline) Peersman in op de juridisch juiste inrichting van een organisatie, de verplichting om al dan niet een ondernemingsraad of cliëntenraad in te stellen en de rechten en plichten van de betrokken partijen. De vernieuwde Zorgbrede Governancecode zal als rode draad door de bijeenkomst lopen.

Met betrekking tot medezeggenschap zal worden ingegaan op:

  • de inrichting van de organisatie.
  • de verplichting om al dan niet een ondernemingsraad of cliëntenraad in te stellen.
  • de rechten van deze partijen.

Met betrekking tot de Zorgbrede Governancecode 2017 zal worden ingegaan op:

  • wat regelt de Code 2017 en wat is er gewijzigd ten opzichte van de Code uit 2010?
  • wat maakt goed bestuur en wat maakt goed toezicht?
  • wie gaat waarover en wat gaat er mis?

Deelnemers zijn in de gelegenheid om eigen ervaringen voor te leggen.

door Lisanne Brouwer & Céline Peersman, Eldermans|Geerts 

Cliëntenraden krijgen, als de conceptwet Wmcz-2018 wordt aangenomen, net als Ondernemingsraden het instemmingsrecht.

  • Wat betekent het instemmingsrecht voor het behartigen van de belangen van medewerkers en cliënten in de zorg? 
  • Hoe kunnen de OR en de CR elkaar versterken?
  • En wat als de een instemt met een voorstel van de Raad van bestuur en de ander niet? 

door Annemarie van Dijk, adviseur medezeggenschap bij het LSR

Ziekenhuizen moeten bij de invoering van online inzage met veel zaken rekening houden. Dé patiënt bestaat niet, elk ziekenhuis is anders en er zijn geen gebaande paden. Uit gesprekken met ziekenhuizen en patiënten heeft Nictiz veel waardevolle ervaringskennis verzameld. De succesverhalen, maar ook de eerlijke verhalen over zaken die niet goed zijn gegaan. Deze zijn verwerkt in het handboek ‘Online inzage, hoe regelen we dat?!‘. Het handboek geeft tips, argumenten, ervaringen, vergeet-me-nietjes en meer praktische weetjes vanuit zes invalshoeken waaronder patiënt en zorgverlener.

Aan de hand van de 6 thema’s uit het handboek belichten we wat de rol van de cliëntenraad en de ondernemingsraad hierin is.

De thema’s zijn: start, patiënt, zorgverlener, inhoud en basisfunctionaliteit, communicatie en juridisch.

door Charlotte Schreuder, Nictiz

In zorginstellingen is medezeggenschap zowel in de ondernemingsraad, de cliëntraad als in een verpleegkundigenraad georganiseerd. Allen adviseren de bestuurder over (de uitvoering van) het organisatiebeleid in de zorginstelling. Weliswaar vanuit een eigen wetgeving en verschillende belangengroepen. Er zijn echter ook veel overeenkomsten. Waar raken de raden elkaar en kunnen krachten worden gebundeld? En waar niet? Hoe zit het met onderlinge samenwerking? Maar vooral, welke rol hebben de ambtelijk secretarissen in deze samenwerking?

In deze inspiratiesessie gaan Hanna Wahab-Hueting, adviseur van bureau medezeggenschap Noordwest Ziekenhuisgroep en Liza Arends, directeur OR-ondersteuning met je in gesprek over de (on)mogelijkheden van samenwerking tussen medezeggenschapsraden, vanuit hun eigen ervaring en expertise. 

Hanna Wahab-Hueting vertelt over de bijzondere samenwerking in de Noordwest Ziekenhuisgroep. Alle ambtelijk secretarissen van de verschillende medezeggenschapsraden werken sinds januari 2014 samen in één bureau medezeggenschap. Naast de synergievoordelen en efficiencywinst vertelt Hanna over de knelpunten en valkuilen die het bureau medezeggenschap in vier jaar heeft ervaren.

Liza Arends heeft naast haar omvangrijke ervaring als ambtelijk secretaris, een brede kijk en expertise op de medezeggenschap in verschillende organisaties als directeur van OR-ondersteuning. Zij gaat vooral in op de rol van de ambtelijk secretaris in de medezeggenschap.

door Hanna Wahab-Hueting en Liza Arends

Workshops voor OR-leden

De workshops voor OR-leden gaan onder andere over de volgende onderwerpen

Er is vaak veel discussie over wat onder Instemming (art 27) valt en wat onder Advies (art 25). De WOR is er vrij duidelijk over, maar er is ook jurisprudentie die dat duidelijk maakt.

Kent u de ruggengraat van de WOR? Artikel 23 tot en met 31 is de backbone van de Wet op de Ondernemingsraden. We lopen die artikelen even snel langs. Welke koppelingen zijn er aan te brengen tussen de diverse artikelen. Kent u de WORmule 23 x 27 = 24 ook? Ik licht hem toe in de workshop.

Neem uw eigen vragen mee. Ik neem casussen mee over het Instemmingsrecht. Aan het eind van de workshop ontvangt u een WOR-toets over het instemmingsrecht. Eens kijken of u dan genoeg weet 😉

Welkom!

door JOhan Berends, WORonline.nl

Elke deelnemende OR ontvangt een kortingsvoucher van 20% voor een jaarabonnement op www.WORonline.nl

Op zich loopt het prima binnen uw OR. Toch heeft u het idee dat er meer uit gehaald kan worden. Tijdens deze workshop leert u de persoonlijke kracht van individuele OR leden te benutten en hoe u als OR beter gebruik kunt maken van alle talenten. Waarden, ambities en talenten met elkaar te verbinden en wordt kennis en vaardigheden verdiept over eenvoudig en effectief samenwerken met collega’s.

door Arianne Simons, siMOn management & ontwikkeling

Workshops voor CR-leden

De workshops voor CR-leden gaan onder andere over de volgende onderwerpen

Aanbieders van zorg die vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz), werken met het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022. Het kwaliteitskader bevat vier bouwstenen voor kwaliteitsverbetering van de zorg. Het kader biedt zorgaanbieders de mogelijkheid om eigen accenten te leggen. Op welke wijze heeft de cliëntenraad invloed op het kwaliteitskader?  

door Elise Koekkoek, adviseur medezeggenschap bij het LSR

Vanuit Waardigheid en Trots is een groot vernieuwingsprogramma gestart: Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg.  Tijdens deze workshop krijgt u de laatste inzichten. En leggen we verbanden tussen het kwaliteitskaders, het zorgpact met zijn verbeterprogramma's en de toekomst van de medezeggenschap.

door Joep Bartholomeus, LOC